Saturday, April 5, 2014

ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಖಾಯಿಲೆ


MAzÀÄ «avÀæ SÁ¬Ä¯É
    qÁ|| ºÀµÀðPÀĪÀiÁgï ¥ÀAZÀvÁgÀzÀ°è PÀÆvÀÄ ¯ÉªÀÄ£ï dÆå¸ï PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ, CªÀgÀ ¥ÀvÀæPÀvÀð «ÄvÀæ ¥Àæ±ÁAvï PÉÆAZÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀ. JµÉÖà §Äå¹AiÀiÁVzÀÝgÀÆ ±À¤ªÁgÀ ¸ÀAeÉ MªÉÄä C°è ºÀgÀlÄvÁÛ PÀÆgÀĪÀÅzÀÄ CªÀj§âgÀ §ºÀ¼À ªÀµÀðUÀ¼À ºÀªÁå¸À.  F ¢£ÀªÀÇ CAvÀzÀÝgÀ°è MAzÀÄ, ªÉÄUÁΣï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è qÁPÀÖgï DVgÀĪÀ ºÀµÀð, vÀ£Àß ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ C£ÉÃPÀ «¸ÀäAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ±ÁAvïUÉ ºÉüÀĪÀÅzÀÄAlÄ. CªÀÅUÀ½UÉ ªÀĸÁ¯É ¨Égɹ («)gÀÆ¥ÀUÉƽ¹ ¥ÀvÀæPÀvÀð ¥Àæ±ÁAvï PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀÆ GAlÄ. D ¢£À ºÀµÀð ºÉýzÀ gÉÆÃVAiÀÄ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ vÀÄA¨Á «avÀæªÉ¤¹vÀÄÛ ¥Àæ±ÁAvïUÉ.
 *    *    *   *
    D ¨Éqï £ÀA.7gÀ PÀxÉ K£ÁAiÀÄÄÛ ºÀµÀð? ¥Àæ±ÁAvï PÉýzÀ. K£ÉÆAzÀÆ w½AiÀÄÄwÛ®è ¥Àæ±ÁAvï, CzÀPÉÌ ªÀiÁr¸ÀzÀ aQvÉìUÀ¼Éà E®è. ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè jÃwAiÀÄ ¸ÁÌöå£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß mɸïÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr¹zÁݬÄvÀÄ. DvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀ vÉÆAzÀgÉAiÀÄÆ E®è JAzÉà j¥ÉÆÃmïð §A¢ªÉ.
    ºÁUÁzÀgÉ CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¸ÉÆÃzÀÄ vÁ£É ?
    ºÉÃUÉ PÀ½¸ÉÆÃzÀÄ ¥Àæ±ÁAvï, D ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ ªÀiÁvÀæ vÀ£ÀVgÀĪÀ SÁ¬Ä¯É K£ÉAzÀÄ w½zÀÄPÉƼÀîzÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄ£À¹ì®è.
    ºËzÁ? C¸À°UÉ DvÀ£À ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁzÀgÀÆ K£ÀÄ?
    ¤Ã£ÀÄ EzÀjAzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀxÉ ¸ÀȶָÉÆîè C£ÉÆßÃzÁzÀgÉ ºÉýۤ ¥Àæ±ÁAvï
    RArvÁ E®è ºÀµÀð, ¦èÃ¸ï ºÉüÀÄ, Emïì EAlgɹÖAUï,
    ¨Éqï, £ÀA.7AiÀÄgÀ°ègÉÆà DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgï zÉøÁ¬Ä JAzÀÄ. GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀªÀgÀÄ. ²ªÀªÉÆUÀÎPÉÌ §AzÀÄ £É¯É¹ FZÉUÉ PÉ® ªÀµÀðUÀ¼ÁAiÀÄÄÛ CµÉÖ. CªÀgÀ F PÁ¬Ä¯É aPÀÌA¢¤AzÀ®Æ EvÀÛAvÉ. DzÀgÉ wÃgÀ G®âtªÁVgÉÆÃzÀÄ FVÃUÀ.
    £À£ÀUÉ CªÀgÀ PÁ¬Ä¯É K£ÀÄ, CzÀÄ ºÉüÀÄ ªÉÆzÀ®Ä.
    CªÀjUÉ EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è MAzÀÄ «avÀæ C£ÀĨsÀªÀªÁUÀ®Ä ±ÀÄgÀĪÁAiÀÄÛAvÉ. £ÀqÉzÁqÀĪÁUÀ CªÀgÀ JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ «gÀÄzÀÞ ¢QÌUÉ J¼ÉAiÀįÁgÀA©ü¸ÀÄvÀÛªÀAvÉ. JµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ JAzÀgÉ, MAzÀÄ  PÁ®Ä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀ ºÉÆÃUÀ®Ä CtÂAiÀiÁzÀgÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ¨ÉqïgÀÆA ©lÄÖ ºÉÆÃgÀºÉÆÃUÀzÀAvÉ J¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÀAvÉ.
    ‘What a joke! K£ÉÆà DxÉÆÃð¦rPï ¸ÀªÀĸÉå¬ÄgÀ¨ÉÃPÀÄ PÀuÉÆà ¥Àæ±ÁAvï £ÀUÀÄvÀÛ ºÉýzÀ.
    E®è ¥Àæ±ÁAvï, £Á£ÀÄ CªÀgÀ ªÀÄƼÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ J®è j¥ÉÆÃmïðUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áè§èA EzÀÝAvÉ PÁtĪÀÅzÉà E®è. C®èzÉ EzÉÆAzÉà CªÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ®è.
    ºËzÁ ªÀÄvÉÛãÀÄ vÉÆAzÀgÉAiÀÄAvÉ D ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ.?
    CªÀgÀ PÀtÄÚUÀ¼ÀÆ CµÉÖà ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄwÛ®èªÀAvÉ. MAzÀÄ PÀtÄÚ K£À£ÉÆßà £ÉÆÃqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÉ, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «gÀÄzÀÞ ¢QÌ£ÀqÉ Nr ºÉÆÃUÀÄvÀzÀAvÉ. EzÀjAzÀ CªÀgÀ PÀtÄÚ ªÀÄAeÁV ¤Ãj½AiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÀAvÉ.
    £ÉÆÃlUÀ¼ÉgÁzÀgÀÆ zÀ馅 MAzÉà C®èªÉ? JA§ ªÀiÁvÀÄ F ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¥Á°UÉ CPÀëgÀ±ÀB ¸ÀļÁîVzÉ C¯Áé? JAzÀ ¥Àæ±ÁAvï. ºËzÀÄ CµÉÖà C®è CªÀgÀ PÉÊUÀ¼ÀÆ »ÃUÉ ªÀwð¸ÀÄvÀÛªÀAvÉ PÀuÉÆÃ, CzÀQÌAvÀ «avÀæ JAzÀgÉ CªÀgÀ PÀ«UÀ¼À°è MAzÀPÉÌ ªÀÄÈzÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ¨ÉÃPÀAvÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÀzÁ UÀzÀÝ®, PÀPÀð±À ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß §AiÀĸÀÄvÀÛzÀAvÉ
    EAxÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ gÉÆÃUÀ EzÉAiÀÄ?
    E®è ªÀiÁgÁAiÀÄ, £Á£ÀÄ JA.r. ªÀiÁqÀĪÀ°è£À AiÀiÁªÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÆ CµÉÖà KPÉ AiÀiÁgÀÆ EAxÀ MAzÀÄ  SÁ¬Ä¯É §UÉÎ £À£ÀUÉ ºÉý®è.
    D ªÀÄ£ÀĵÀå£À ºÉ¸ÀgÉãÀÄ CAzÉ?
    ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ zÉøÁ¬Ä, DvÀ ºÉüÀĪÀ ¥ÀæPÁgÀ CªÀ£À Erà zÉúÀªÉà JgÀqÀÄ ¨sÁUÀªÁV ªÀwð¸ÀÄwÛzÉ. DvÀ L¸ïQæÃA ¥Á®ðgÀ°è PÀÆvÀgÉ MAzÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì ¯ÉªÀÄ£ï dÆå¸ï ¨ÉÃPÉAzÀgÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÉƸÀA© JAzÀÄ ºÀoÀ »rAiÀÄÄvÀÛzÀAvÉ. DvÀ ¸ÀPÀÌgÉ w£Àß®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÉÊ G¦à£À qÀ©â¬ÄAzÀ MAzÀÄ ªÀÄÄ¶Ö G¥Àà£ÀÄß vÉUÉzÀÄ C£ÁªÀÄvÁÛV ¨Á¬ÄUÉ vÀÄgÀÄQ ©qÀÄvÀÛzÀAvÉ
    ªÉj ªÉj EAlgɹÖAUï MªÉÄä £À£ÀUÉ CªÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁr¹ÛÃAiÀÄ?
    Nºï! Why not? £Á¼É ¨É½UÉÎ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ©qÀÄ; ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÆ MAxÀgÁ ¸ÀªÀiÁdzÀ qÁPÀÖgÉà vÁ£É? £À«ÄäAzÁUÀzÀ PÉ®¸À ¤«ÄäAzÀ CzɵÉÆÖà DV©nÖªÉ. “Thanks for the compliment Harsha”
CªÀj§âgÀÆ C°èAzÀ ºÉÆgÀlgÀÄ.
                      *****
    ¨Éqï £ÀA.7gÀ §½ §AzÀÄ ¤AvÀ qÁ|| ºÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ±ÁAvï gÉÆÃVAiÀÄ£ÀÄß MªÉÄä £ÉÆÃrzÀgÀÄ. JzÀÄÝ PÀÆvÀ ªÀÄÄgÀĽÃzsÀgï zÉøÁ¬Ä. EªÀgÀÄ £À£Àß «ÄvÀæ ¥Àæ±ÁAvï, ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä §A¢zÁÝgÉ £ÀªÀĸÉÛ, K£ï ªÀiÁqÉÆÌÃAr¢ÝÃj ¤ÃªÀÅ? gÉÆÃV ¥Àæ²ß¹zÀ. £Á£ÉƧ⠥ÀvÀæPÀvÀð ¸Àgï.
    £À£Àß «µÀå K£ÀÆ §gÉAiÉÆîè vÁ£É, ¥ÀwæPÉð?
    E®è, E®è CªÀgÀÄ ¤ªÀÄä §UÉÎ ºÉaÑ£À «µÀAiÀÄ w½AiÀÄ®µÉÖà §A¢zÁÝgÉ. ºÀµÀð ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¶ PÉÆlÖgÀÄ.
    vÀªÀiÁµÉUÉ ºÁUÉ ºÉýzÉ CµÉÖà ¸Àgï, ¨ÉøÀgÁUÀ¨ÉÃr JAzÀ gÉÆÃV.
    CzÀgÀ¯ÉèãÀÄ vÀ¦à®è ©r ¸Àgï, wÃgÀ SÁ¸ÀV «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀlÖ£É ¥ÀwæPÉð §gÉzÀÄ©qÀĪÀ CzɵÉÆÖà ¥ÀvÀæPÀvÀðjzÁÝgÉ. C¢gÀ° ¤ªÀÄä §UÉÎ ºÉý ¸Àgï ¥Àæ±ÁAvï ±ÁAvÀªÁVAiÉÄà ºÉýzÀ.
    ºÉýۤ ¸Àgï. £Á£ÀÄ ªÀÄÄgÀĽÃzsÀgÀ zÉøÁ¬Ä JAzÀÄ, zsÁgÀªÁqÀzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ºÀ½îAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ªÀÄÆ®vÀB PÀÄlÄA§ £É¯É¹zÉ ¸Àgï
    ªÀÄvÉÛ ¤ÃªÉÃPÉ E°è¢ÝÃj? ¥Àæ±ÁAvï PÉýzÀ.
    HgÀÄ ©qÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð §AvÀÄ ¸Àgï.
    K£ÀzÀÄ? «ªÀgÀªÁV ºÉý
    £ÀªÀÄÆäj£À°è ZÀAzÀæºÁ¸À zÉøÁ¬Ä UËgÀªÁ¤évÀ ªÀÄ£ÀĵÀå. ºÁUÉAiÉÄà £ÀªÀÄÆäj£À ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥Àæw¶×vÀ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀUÀ¼À°è gÁeÁgÁªÀÄ zÉøÁ¬Ä AiÀĪÀgÀzÀÆ MAzÀÄ. DzÀgÉ F JgÀqÀÆ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀUÀ½UÉ CzÁåªÀ vÀ¯ÉªÀiÁj£À ªÉʵÀªÀÄåªÉÇà UÉÆwÛ®è ¸Àgï. §ºÀ¼À ¨Áj PÁzÁrzÁÝgÉ. gÀPÀÛ¥ÁvÀUÀ¼ÀÆ £ÀqÉ¢zÀݪÀAvÉ ¸Àgï. MAzÀÄ PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁgÉƧâgÀÆ ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ£ÀÄß ¸ÉÃgÀÄwÛgÀ°®éAvÉ. ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀUÉvÀ£ÀUÀ½AzÀ JgÀqÀÆ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ ºÉÊgÁuÁV ºÉÆÃVzÀݪÀÅ ¸Àgï.
    ¸Àj, CzÀPÀÆÌ ¤ªÀÄä PÁ¬Ä¯ÉUÀÆ K£ÁzÀgÀÆ ¸ÀA§AzsÀ«zÉAiÀiÁ? PÀÄvÀƺÀ®PÉÌ ¥Àæ±ÁAvï PÉýzÀ.
    CzÀ£Àß ¤ªÀÄä qÁPÉÖçà ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ ¸Àgï. gÁdgÁªÀiï zÉøÁ¬Ä CªÀgÀ ¥ÀÄwæ gÁdªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæºÁ¸À zÉøÁ¬Ä CªÀgÀ ¥ÀÄvÀæ gÁd±ÉÃRgÀ zÉøÁ¬Ä E§âgÀÆ ¦æÃw¹ ©lÖgÀAvÉ ¸Àgï. AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÀÆÌ ªÀÄ£Éð ªÀÄzÀĪÉUÉ M¥ÀÄàªÀÅ¢®è JAzÀÄ w½zÀ ªÉÄÃ¯É D Hj¤AzÀ Nr ºÉÆÃV ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀgÀAvÉ CªÀgÀ ªÀÄUÀ£Éà £Á£ÀÄ ¸Àgï.
    C¨Áâ! ¤ªÀÄä vÀAzÉ-vÁ¬Ä FUÀ J°èzÁÝgÉ?
    ¤ÃZÀ ªÀÄA¢ ¸Ágï. ªÀÄzÉé DV ºÀvÀÄÛ ªÀµÀð vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆArzÀݪÀgÀ£ÀÄß ºÉÃUÉÆà ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆAzÉà ©lÖgÀAvÉ ¸Àgï !£Á£ÀÄ  AiÀiÁgÀzÉÆà ªÀĺÁvÀägÀ D±ÀæAiÀÄzÀ°è ¨É¼ÉzÉ.  CzÀPÁÌVAiÉÄà F HjUÉ §AzÀÄ, §zÀÄPÀÄ PÀnÖPÉƼÀÄîªÀ ºÀªÀtÂPÉAiÀÄ°èzÉÝÃ£É ¸Àgï. DzÀgÉ D JgÀqÀÄ PÀÄlÄA§UÀ¼À ºÀUÉvÀ£À, ªÉʵÀªÀÄå, CªÀiÁ£ÀĵÀvÉ, £À£Àß zÉúÀ- ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆPÀÄÌ »ÃUÉ £À£ÀߣÀÄß E¨ÁâUÀ ªÀiÁr©nÖªÉ JAzɤ߸ÀÄwÛzÉ ¸Ágï.
    qÁ|| ºÀµÀð C¸ÀqÉجÄAzÀ £ÀÄrzÀgÀÄ,‘No, never, it’s very silly to say that’, CzÀPÉÌ ¥Àæ±ÁAvï ºÀµÀð, EªÀgÀ ªÀiÁw£À°è ¸ÀvÀå EzÀÝAvÉ PÁtÄvÀÝvÉ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À zÉéõÀ £ÀªÀÄä dUÀvÀÛ£ÀÄß E£ÀÆß PÁqÀÄwÛ®éªÉãÀÄ? ºÁUÉ EzÀÆ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. ¤ªÀÄä §½ OµÀ¢ü¬Ä®èzÀ PÁgÀtPÉÌ gÉÆÃUÀªÉà E®èªÉ£À߯Á¢ÃvÉ? J£ÀÄßvÀÛ ªÀÄÄUÀļÀßPÀÌgÀÄ.

                      *******
    ªÀÄgÀÄ¢£À ºÀµÀð D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÉÃqï £ÀA.7gÀ°è AiÀiÁgÀÆ EgÀ°®è. ºÁUÉ ¥Àæ±ÁAvï£À ºÉƸÀ PÀxÉAiÉÆAzÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è MAzÀÄ «avÀæ PÁ¬Ä¯É JA§ ºÉ¸ÀgÀ°è ¥ÀæPÀlUÉÆArvÀÄÛ.                                                                                                 ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾವಲಿ
No comments:

Post a Comment