Saturday, April 5, 2014

ಕೊನೆಯ ಮನುಷ್ಯ


03-03-2014
PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå…

Qæ.±À.20,025 !!
    F PÀxÉ £ÀqÉAiÀħºÀÄzÁzÀ PÁ®ªÀiÁ£À«zÀÄ. ¸Àj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ E¥ÀàvÀÄÛ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ F PÀxÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. £ÀA§®Ä PÉÆAZÀ C¸ÁzsÀåªÉà DzÀgÀÆ EzÀÄ PÀxÉAiÉÄà ºËzÀÄ.
*    *    *    *    *
CªÀ¤UÉ ºÉ¸Àj®è. GºÀÆèA! ºÉ¸ÀjvÀÄÛ. DzÀgÉ FUÀ E®è. CzÀgÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄÆ E®è. PÁgÀtªÉãÉAzÀgÉ FUÀ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄ®Æ PÀÆqÀ AiÀiÁgÀÄ E®è. Nºï! Sorry EzÀÄ »ÃUÉ ºÉýzÀgÉ CxÀðªÁUÀĪÀ PÀxÉAiÀÄ®è. £ÉÃgÀªÁVAiÉÄà ºÉüÀ¨ÉÃPɤ߸ÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä AiÀiÁªÀ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÆ H»¹zÀ, eÉÆåÃw¶UÀ¼ÀÆ, PÁ®eÁÕ¤UÀ¼ÀÆ vÀPÀðPÉÌ vÀAzÀÄPÉƼÀîzÀ WÀl£É £ÀqÉzÉà ºÉÆÃVzÉ. Qæ.±À.20,025gÀ°è Erà dUÀwÛ£À°è F ªÀÄ£ÀĵÀå£ÉƧâ£À£ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀÆ G½¢®è. CzÀ£ÀÄß ¨ÉÃPÁzÀgÉ ¤ÃªÀÅ ¥Àæ¼ÀAiÀÄ JAzÀÄPÉÆAqÀgÀÆ CrجĮè. CzÀÄ ºÉÃUÁ¬ÄvÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ. DzÀgÉ F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄð£À J®è ªÀÄ£ÀĵÀågÀÆ £Á±ÀªÁUÀĪÀAxÀ zÉÆqÀØ C£ÁºÀÄvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÉ. DUÀ FvÀ£ÉƧ⠪ÀiÁvÀæ §zÀÄPÀĽ¢zÁÝ£É. F zÀÄWÀðl£É £ÀqÉzÀ ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ¢£À DvÀ vÀÄA¨Á zÀÄBTvÀ£ÁVzÀÝ. DvÀ£À ºÉAqÀw, ªÀÄPÀ̼ÀÄ, C¥Àà, CªÀÄä, CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀÆ ¸ÀwÛzÁÝgÉA§ÄzÉà CªÀ£ÀÀ zÀÄBRPÉÌ §®ªÁzÀ PÁgÀtªÁVvÀÄÛ. ¢£À PÀ¼ÉzÀAvÉ DvÀ D zÀÄBRªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÉélÖ, dUÀvÉÛà ºÁUÀ®èªÉÃ? ¸ÁªÀÅ-£ÉÆêÀÅUÀ¼ÀÄ F dUÀzÀ PÁ®zÀ ¤gÀAvÀgÀvÉUÉ JAzÀÆ CrØAiÀiÁUÀ¯ÁgÀªÀÅ. DvÀ¤V£ÀÆß F ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è G½¢gÀĪÀ KPÉÊPÀ ªÀÄ£ÀĵÀå £Á£ÀÄ JA§ CjªÀÅ DVgÀ°®è. DzÀgÉ DvÀ£À ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ®Æ AiÀiÁªÀ Hj£À®Æè, AiÀiÁªÉǧ⠪ÀÄ£ÀĵÀå£ÀÆ ¹UÀzÀ PÁgÀt DvÀ MAzÀÄ ¥Áè£ÀÄ ªÀiÁrzÀ. D zÉñÀzÀ gÁdzsÁ¤AiÀÄ°ègÀĪÀ ±ÀQÛ ¸ËzsÀ (ªÉÊmï ºË¸ï JAzÀÄ PÉÆAqÀgÀÆ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.)PÉÌ ºÉÆÃV MªÉÄä «µÀAiÀÄ w½¸ÉÆÃt. C°èAiÀÄÆ AiÀiÁgÀÄ E®è¢zÀÝgÉ, ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À HgÀÄ. ¥ÀlÖt, £ÀUÀgÀUÀ¼À J®è ªÀÄ£ÉUÀ½UÀÆ £ÀÄVÎ, ºÀt, D¹Û, MqÀªÉUÀ¼À£Éß®è vÀ£ÀßzÉà ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©qÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÉÆÃt JA§ÄzÀÄ DvÀ£À D¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ºÁUÀAzÀÄPÉÆAqÉà ªÉÊmï ºË¸ïUÉ ºÉÆÃzÀ. DzÀgÉ C°è MAzÀÄ £ÀgÀ¦¼ÉîAiÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀÄÆ EgÀ°®è. vÀ£ÀߣÀÄß D¼ÀĪÀªÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¸ÉÆÃtªÉAzÀÄ §AzÀgÉ CªÀgÀÆ PÀÆqÀ E®èªÀ®è JA§ÄzÀ£ÀÄß £É£É£ÀÄ M¼ÀUÉƼÀUÉà RĶUÉÆAqÀ.
*    *    *    *    *
ªÉÆzÀ®Ä vÀ£ÀÆßj¤AzÀ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁr, J®ègÀ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ £ÀÄVÎ ºÀt, MqÀªÉ, D¹Û-¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß UÀÄqÉØ ºÁPÀvÉÆqÀVzÀ. D ºÀtzÀ gÁ² zÉÆqÀØzÁzÁUÀ MAzÀÄ UÁrAiÀÄ°è CzÀ£ÀÄß ºÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÉÊmï ºË¸ïUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀÄjAiÀÄÄwÛzÀÝ. »ÃUÉ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À J®è £ÀUÀgÀ, ¥ÀlÖtUÀ¼À°è ªÀiÁr vÀAzÀ £ÀAvÀgÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ zÉñÀUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀ. DAiÀiÁ zÉñÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß, ºÀtzÉÆqÀ£É, ªÀÄÆmÉ PÀnÖPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÊmï ºË¸ïUÉ vÀAzÀÄ ºÁQPÉÆAqÀ. DUÀ dUÀwÛ£À°è G½zÀzÉÝà EªÀ£ÉƧâ£ÁzÀÝjAzÀ FvÀ¤UÉ J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À®Æè ¥ÀjtÂw EvÀÄÛ JAzÀÄ £ÀA©PÉƼÉÆît. ºÀqÀUÀÄ ZÁ®£É, «ªÀiÁ£À ZÁ®£É, ««zsÀ zÉñÀUÀ¼À UÀr, C°è£À £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ »ÃUÉà J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À®Æè FvÀ¤UÉ ¥ÀjtÂw¬ÄvÀÄÛ. D ¸ÁªÀÄxÀåð¢AzÀ¯Éà §gÉÆçâj 5 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ¯ÁªÁPÁ±ÀzÀ°è ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ J¯Áè zÉñÀUÀ¼À ºÀt, D¹Û, MqÀªÉ, ¸ÀA¥ÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß (DvÀ ºÁUÉà JAzÀÄ PÉÆArzÀÝ) ªÉÊmï ºË¸ï£À°è vÀAzÀÄ ElÄÖ PÉÆArzÀÝ. He was feeling best man under the sun. Erà dUÀvÀÛ£Éßà UÉ®ÄvÉÛãÉA§ ªÀĺÀvÁéPÁAQë zÉÆgÉ C¯ÉUÁìAqÀgÀ¤UÀÆ ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀ CªÀPÁ±À, FvÀ¤UÉ ¤gÁAiÀiÁ¸ÀªÁV §zÀV §A¢vÀÄÛ. DUÀ DvÀ£À°è F ¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£Éßà D¼ÀĪÀªÀ£ÁUÀ¨ÉÃPÉA§ D¸É ºÀÄnÖvÀÄ.
*    *    *    *    *
F D¸ÉAiÉÆqÀ£ÉAiÉÄà DvÀ¤UÉ vÁ£ÉƧ⠧°µÀ× ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀéªÁ¢ gÁµÀÖçzÀ ¥ÀæeÉAiÉÄA§ ¥ÀæeÉÕAiÀÄÆ EvÀÄÛ. ºÁUÁVAiÉÄà MAzÀÄ ¤zsÁðgÀPÉÌ §AzÀ, vÁ£ÀÄ F ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ C¢ü¥ÀwAiÀiÁUÀ®Ä ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ UÉzÀÝgÉ ªÀiÁvÀæ F dUÀwÛ£À MqÉAiÀÄ£ÁUÀĪÀÅzÀÄ E®èªÉAzÀgÉ ¨ÉÃqÀ JA§ÄzÀÄ DvÀ£À ¤zsÁðgÀªÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ §zÀÄQgÀĪÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£Éà vÁ£ÉƧâ CAzÀ ªÉÄÃ¯É £À£Àß «gÀÄzÀÞ ¸Àà¢üð¸ÀĪÀªÀgÁzÀgÀÆ ¨ÉÃPÉ®èªÉÃ? ºÁUÁV vÁ£ÀÄ C«gÉÆÃzsÀªÁV DAiÉÄÌAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ RavÀªÉAzÀÄ ¤lÄÖ¹jlÖ. DzÀgÀÆ ¸Àà¢üð¹ UÉ®ÄèªÀ ªÀÄdªÉà ¨ÉÃgÉAiÀÄzÀÝjAzÀ, DvÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÁætÂ, ¥ÀQëUÀ¼ÁzÀgÀÆ vÀ£Àß «gÀÄzÀÞ ¸Àà¢üð¸À§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É ºÉÆgÀr¹zÀ. ¥ÁætÂUÀ¼É®èªÀÇ ¸ÉÃj vÀªÀÄä gÁd£ÁzÀ ¹AºÀªÀ£ÀÄß C¨sÀåyðAiÀiÁV ¥ÀæPÀn¹zÀªÀÅ. ¤Ãw ¸ÀA»vɬÄAzÁV vÀ£Àß°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ EzÀÝgÀÆ DvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ D«ÄµÀPÉÌ CzÀ£ÀÄß §¼À¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. ¸Àj ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¢£À §AzÉà ©nÖvÀÄ. Erà ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ gÁd£ÁUÀ®Ä (DzsÀåPÀë£ÁUÀ®Ä) £ÀqÉzÀ F ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è J¯Áè zÉñÀUÀ½AzÀ®Æ, §ºÀÄvÉÃPÀ J¯Áè fêÀZÀgÀUÀ¼ÀÆ §AzÀÄ ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀªÀÅ. DzÀgÉ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÉAzÀÄ E¢ÝzÀÄÝ FvÀ£ÉƧ⠪ÀiÁvÀæ. ºÁUÁV DvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÉ®ÄèªÀ ¤jÃPÉëAiÉÄ ©nÖzÀÝ. ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqɸÀ¨ÉÃPÉA§ vÀ£Àß ºÀÄZÀÄÑvÀ£ÀzÀ ¤zsÁðgÀPÉÌ vÁ£Éà ±À¦¹PÉÆAqÀ. ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ ¢£À §AvÀÄ.
*    *    *    *    *
CZÀÑjAiÉÆà CZÀÑj!! D ªÀÄ£ÀĵÀå£Éà dAiÀÄUÀ½¹zÀÝ. CzÀÆ CAwAxÀ UɮĪÀ®è.  «±ÀézÁR¯ÉAiÀÄ UÉ®ªÀÅ. vÀ£Àß JzÀÄgÁ½ ¹AºÀ MAzÉà MAzÀÄ ªÀÄvÀªÀÇ ©¢ÝgÀ°®è.  F «µÀAiÀÄ w½zÁUÀ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ wÃgÀ UÉÆAzÀ®ªÁ¬ÄvÀÄ.  NªÀð ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÆ E®èzÀ PÉêÀ®, ¥Áæt ¥ÀQëUÀ¼Éà ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀ F ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ UÉzÀÝzÁÝzÀgÀÆ ºÉÃUÉÃ? JAzÀÄ w½zÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÀæªÀiÁtªÀZÀ£À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ dUÀwÛ£À J®è ¥Áæt ¥ÀQëUÀ¼À£ÀÆß PÀgɹzÀ.  vÀ£Àß ¥Àæw¸Àà¢üðAiÀiÁVzÀÝ ¹AºÀªÀ£Éßà UËgÀßgï DV £ÉëĹPÉÆAqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß Uɮī£À PÁgÀtªÀ£ÀÄß ºÉüÀĪÀAvÉ ¥Áæt ¥ÀQëUÀ¼À°è «£ÀAw¹PÉÆAqÀ.  DUÀ CUÀæ¥ÀAQÛAiÀÄ°èzÀÝ £ÀjAiÉÆAzÀÄ JzÀÄÝ MAzÀÄ ¨sÁµÀt ªÀiÁrvÀÄ. CzÀgÀ ¸ÁgÀ »ÃVvÀÄÛ:-EµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼À F ¹AºÀzÀ zÀÄgÁqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀ¥ÀðPÉÌ £ÁªÀÅ PÉÆlÖ ¥sÀ°vÁA±À EzÀÄ. £ÀªÀÄUÀÆ ºÉƸÀ £ÁAiÀÄPÀ£À CUÀvÀå¬ÄzÉ C¤ß¹vÀÄ.  CzÀÆ C®èzÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ Cwà §Ä¢ÞªÀAvÀ.  C¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ±ÀQÛAiÀÄļÀîªÀ£ÀÄ. ºÁUÁV ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß D¼À¨ÉÃPÀÄ JA§ wêÀiÁð£ÀPÉÌ £ÁªÉ®è §AzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß UÉ°è¹zÉÝêÉ.  ªÀÄ£ÀĵÀå,DUÀ° JAzÀÄ M¦àPÉÆAqÀ.  DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À PÁ® DqÀ½vÀ ZÉ£ÁßV £ÀqɬÄvÀÄ.  AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀ PÉÆgÀvÉAiÀÄÆ EgÀ°®è. ¥ÁætÂ-¥ÀQëUÀ¼ÉÆqÀ£É DvÀ C£ÉÆãÀåªÁV §zÀÄPÀvÉÆqÀVzÀ.  »ÃUÉ ¸ÁUÀÄvÀÛ ¸ÀPÁðgÀ AiÀıÀ¹é 1 ªÀµÀð ¥ÀÆgÉʹvÀÄ.  CzÀgÀ ¸ÀA¨sÀæªÀiÁZÀgÀuÉUÉAzÀÄ ªÀÄvÉÛ Erà dUÀvÉÛà ªÉÊmïºË¸ï £À §½ ¸ÉÃjvÀÄÛ.
             *   *     *   *   *    *
ªÉÊmïºË¸ï£À JzÀÄj£À zsÀéd¸ÀÛA¨sÀzÀ°è K£ÉÆà £ÉÃvÁqÀÄwÛvÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CzÀÄ D ªÀÄ£ÀĵÀå£À zÉúÀªÉAzÀÄ w½¬ÄvÀÄ.  CzÀgÀ §½AiÀįÉèà MAzÀÄ qÉvï £ÉÆÃmï PÀÆqÀ EvÀÄÛ.  E®è ¥Áæt ¥ÀQëUÀ¼ÀÆ PÀtÂÚÃjlÖªÀÅ, ªÀÄvÀÄÛ qÉvï £ÉÆÃmï NzÀĪÀAvÉ UËgÀßgï ¹AºÀªÀ£ÀÄß MvÁ۬ĹzÀªÀÅ.  ±ÀæzÁÞAd° ¸À°è¹zÀ ¹AºÀ qÉvï £ÉÆÃmï NzÀ®Ä ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrvÀÄ:
£À£Àß ¦æÃwAiÀÄ ¥ÀæeÉUÀ¼ÉÃ,
EzÀĪÀgÉV£À ¤ªÉÄä®ègÀ ¦ÃvÁåzÀgÀUÀ½UÉ £Á£ÀÄ agÀIÄtÂ. £À£Àß PÀÄ®, eÁw, ¥ÀAUÀqÀ AiÀiÁªÉÇAzÀgÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀÇ E®èzÉ £À£ÀߣÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÉ°è¹zÀªÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ. Erà dUÀwÛ£À°è §zÀÄPÀĽzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå £Á£ÉƧâ£Éà DVzÀÝgÀÆ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¤ÃªÉAzÀÆ DPÀæªÀÄt ªÀiÁqÀ°®è.  D «µÀAiÀÄ £É£À¥ÁzÀgÉ £À£ÀUÉ  ¢UÀâçªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀgÉÆqÀ£É EzÁÝUÀ ¤ªÀÄä°è JµÉÆÖà ¥ÁætÂ-¥ÀQëUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ «¥ÀjÃvÀ ¨sÀAiÀÄ ºÀÄnÖ¹zÀݪÀÅ. DzÀgÉ KPÁAVAiÀiÁzÀ £À£Àßö£ÀÄß ¤ÃªÀÅ £ÀqɹPÉÆAqÀ jÃwUÉ £À£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì PÀȱÀªÁV©nÖzÉ.  ¤ªÀÄäUÀ¼À ¥Àæ¥ÀAZÀPÉÌ £Á£ÀÄ wÃgÀ ºÉƸÀ§.  £À£Àß PÁ£ÀÆ£ÀÄ, DqÀ½vÀ, ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄä fêÀ£À ±ÉÊ°UÉ ¸ÀjºÉÆAzÀĪÀAvÀªÀ®è.  ºÁUÁV £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß D¼ÀĪÀÅzÀgÀ°è AiÀiÁªÀ CxÀðªÀÇ E®è. ¥ÀæeÉUÀ¼À £Ár«ÄrvÀ w½AiÀÄĪÀªÀ ªÀiÁvÀæ CªÀgÀ£ÀÄß D¼À¨ÉÃPÉA§ÄzÉà ¸ÀªÀð¸ÀvÀå  ºÁUÁV ¤ªÀÄäzÉà ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ AiÀiÁgÁzÀgÉƧâgÀ£ÀÄß £ÁAiÀÄPÀ£ÁV Dj¹PÉƽî. EzÀÄ £À£Àß ªÀÄ£À«. ¤ªÀÄä PÉ® ¢£ÀUÀ¼À MqÉAiÀÄ£À PÉÆ£ÉAiÀÄ D¸É.  DzÀgÉ C¸À°UÉ EzÀÄ £À£Àß DvÀäºÀvÉåAiÀÄÄ £ÉÊd PÁgÀtªÀ®è.  CzÀ£ÀÆß ¤ªÀÄUÉ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ £À£Àß PÀvÀðªÀå.  ¤£Éß gÁwæ £À£ÀUÉ ªÉÆzÀ® ¨Áj «¥ÀjÃvÀ ºÀ¹ªÁ¬ÄvÀÄ.  CAzÀgÉ F dUÀwÛ£À°è £Á£ÉƧâ£Éà G½zÀ ¢£À¢AzÀ®Æ £À£ÀUÉ ºÀ¹ªÉAiÉÆà DVgÀ°®èªÉAzÀgÉ ¤ÃªÀÅ £ÀA§¨ÉÃPÀÄ.  Erà dUÀvÉÛà £À£ÀßzÁUÀ¨ÉÃPÉA§, J®è ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ, ºÀt-MqÀªÉ, D¹Û, ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß £Á£Éà D¼À¨ÉÃPÉA§ £À£Àß ªÀĺÀvÀézÀ UÀÄjAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è £À£ÀUÉ ºÀ¹ªÁVzÀÝgÀÆ §ºÀıÀB CzÀÄ UÉÆvÁÛV®è JAzɤ߸ÀÄvÉÛ.  FUÀ J®è £Á£ÀAzÀÄPÉÆAqÀAvÉ DzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ £À£ÀUÉ ¤£Éß gÁwæ ºÀ¹ªÁ¬ÄvÀÄ.  Erà ªÉÊmï ºË¸ï £À°è eÁ¯ÁrzÀgÀÆ MAzÀÄ PÁ¼ÀÄ CQÌAiÀiÁUÀ°Ã, £Á£ÀÄ w£ÀߧºÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÀ ¥ÀzÁxÀðªÁUÀ°Ã ¹UÀ°®è.  J°è £ÉÆÃrzÀgÀ°è ºÀtzÀ gÁ²¬ÄzÉ.  ªÀdæ-ªÉÊqÀÆAiÀÄðUÀ½ªÉ. ®PÀëUÀlÖ¯É JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ zÁR¯É ¥ÀvÀæUÀ½ªÉ. LµÁgÁ«Ä ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÆ EªÉ. DzÀgÉ £À£Àß §½ C£ÀߪÉà E®è. M§â gÉÊvÀ£ÁVzÀÝ £Á£ÀÄ EAzÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀPÉÌ CgÀ¸À£ÁVzÉÝãÉ.  DzÀgÉ C£Àß ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀ£Éßà ªÀÄgÉwzÉÝãÉ.  ºÉÆÃUÀ° CgÀ¸À£ÁzÀ £Á£ÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉý CzÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÉÆÃtªÉAzÀgÉ AiÀiÁgÀÆ E®è.  EzÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄĪÀ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ MzÀUÀĪÀ zÀÄUÀðw £ÉÆÃqÀÄ.  F J®è ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ, C¢üPÁgÀ¢AzÀ £À£Àß §zÀÄQUÉ AiÀiÁªÀ vÀȦÛAiÀÄÆ ¹UÀ¯ÁgÀzÀÄ JA§ÄzÀÄ £À£ÀUÉ ±ÀvÀ¹zÀÞªÁ¬ÄvÀÄ.  ºÁUÁV £Á£ÀÄ F wêÀiÁð£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÉ, EzÀÄ F ¨sÀÆ«Ä ªÉÄÃ¯É G½AiÀħºÀÄzÁzÀ PÉÆ£É ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ MzÀUÀ§ºÀÄzÁzÀ ¹ÜwUÀ¼À°è MAzÀÄ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÉÛãÉ.
                                   EAw ¤ªÀÄä

                                   PÉÆ£É ªÀÄ£ÀĵÀå

                                    
qÉvï £ÉÆÃmï N¢ ¥Áæt ¥Àæ¥ÀAZÀ CUÀ°zÀ vÀªÀÄä £ÁAiÀÄPÀ¤UÉ PÀA§¤ «Är¬ÄvÀÄ...
        *   *     *   *   *    *

                                                                                                ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾವಲಿ
No comments:

Post a Comment