Saturday, April 5, 2014

ಕಥೆಯೊಂದೆ ಅಂತ್ಯ ಹಲವು


               PÀxÉAiÉÆAzÉà CAvÀå ºÀ®ªÀÅ ......


MAzÀÄ PÀxÉUÉ MAzÉà CAvÀå«gÀ¨ÉÃPÉA§ AiÀiÁªÀ µÀgÀvÀÆÛ E®è JAzÀÄ ¤zsÀðj¸À®Ä F ªÀÄÄA¢£À PÀxÉ §gÉAiÀĨÉÃPÁ¬ÄvÀÄ.  gÀ²ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĺÁ¸ï EzÉà £ÀªÀÄä ¸ÀºÁå¢æ PÁ¯ÉÃf£À°è EAVèÃµï ¸Á»vÀå NzÀÄwÛzÀÝ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ.  ¸Á»vÀå fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¦æÃw¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? JAzÀÄ PÀ°¸ÀÄvÀÛzÉAzÀÄ £ÀA§ÄvÉÛÃ¯É ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀ£ÀÄß ¦æÃw¸ÀÄvÉÛêÉA§ ¤zsÁðgÀPÉÌ §AzÀgÀÄ. DV£ÀÄß F ªÉƨÉʯï, EAlgï£Émï, ¥sÉøï§ÄPïUÀ¼ÀÄ E®èzÀ PÁ®. PÁåA¥À¸ï£À°è, PÁåAn£ï£À°è, PÁè¸ïgÀÆAUÀ¼À°è UÀAmÉUÀlÖ¯É ºÀgÀlÄvÁÛ PÀÆgÀÄwÛzÀݪÀjUÉ, AiÀiÁªÀÅzÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÉÝêÉA§ CjªÉà EgÀÄwÛgÀ°®è.  PÁ¯ÉÃf¤AzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀªÀgÉUÀÆ JµÉÆÖà PÁ® ªÀiÁvÁrPÉÆAqÀÄ £ÀqÀzÉà §A¢zÀÄÝAlÄ.  CAvÀzÉà MAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ ªÀÄzsÉå fêÀ£À ¥ÀÆwð ºÁUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ wêÀiÁð£ÀPÉÌ §AzÀgÀÄ.
             EzÁzÀ ªÉÄÃ¯É K£Á¬ÄvÀÄ ?
C) gÀ²ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĺÁ¸ï ºÉÃUÉÆà MAzÀÄ ¯ÉPÀÑgÀgï ªÀÈwÛ »rzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß M¦à¹, ¸ÀgÀ¼À «ªÁºÀªÁV, JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÆõÀPÀgÁV vÀÄA§Ä fêÀ£À £ÀqɹzÀgÀÄ. E§âgÀÆ ¸ÉÃj MAzÉgÉqÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÀgÀÄ.  ªÀÈzÀÞgÁV PÉ® ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀgÀÄ.
D) ¸ÀĺÁ¸ï E£ÀÆß GzÉÆåÃUÀ CgÀ¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, gÀ²äUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸Á¥ïÖªÉÃgï EAd¤AiÀÄgï£ÉÆA¢UÉ zÉÆqÀØ ¸ÀA§AzsÀzÀzÀ  ªÀÄzÀÄªÉ ¥Àæ¸ÁÛ¥ÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¥Àæw¨sÀn¸ÀÄvÀÛ¯Éà PÉÆ£ÉUÉ ‘Marriages are made in heaven’ PÀuÉÆà ¸ÀĺÁ¸ï; JAzÀÄ ºÉý ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ DªÀÄAvÀæt PÉÆlÄÖ MªÉÄä »AwgÀÄV £ÉÆÃr ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. C£ÀAvÀgÀ J®èªÀÇ C £À°è £ÀqÉzÀAvÉAiÉÄà £ÀqɬÄvÀÄ.
E)  gÀ²äUÉ DzÀ DQìqÉAmï MAzÀgÀ°è CªÀ¼À ªÀÄÄR PÉÆAZÀ ªÀPÀæªÁV ºÉÆÃVvÀÄÛ. DUÉ®è ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¦æÃw¹zÀAvÉAiÉÄà ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÝ ¸ÀĺÁ¸ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À JAJ£ï¹ AiÉÆAzÀgÀ°è PÀAmÉAmï gÉÊlgï DV ¸ÉÃjPÉÆAqÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£ÉÆßA¢UÉ vÀÄA¨Á PÉÆèøïDV ªÀÄÆªï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À fêÀ£ÀPÉÌ vÀ£Àßö£ÀÄß MUÀÄΪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ. ªÀÄjãÁ ªÉÄÃ¯É ¥ÉæêÀiÁAPÀÄgÀªÁ¬ÄvÀÄ. gÀ²äUÉ ªÀÄvÁÛöåªÀ PÁgÀtªÀÇ ºÉüÀzÉ CªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ ¸ÀévÀB ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ£Éßà «gÉÆâü¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄjãÁ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ. D£ÀAvÀgÀ J®èªÀÇ C £À°è £ÀqÉzÀAvÉAiÉÄà £ÀqɬÄvÀÄ.
F) gÀ²ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĺÁ¸ï E§âgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÆ CªÀgÀ ¦æÃwUÉ M¦à ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆlÖgÀÄ. EªÀj§âgÀ fêÀ£ÀzÀ°è ¦æÃw AiÀÄxÉÃZÀѪÁUÉà EvÀÄÛ. DzÀgÉ ‘Romantic Poetry’ EµÀÖ ¥ÀqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀĺÁ¸ïUÀÆ Metaphysical Poetry’ AiÀÄ C©üªÀiÁ¤AiÀiÁzÀ gÀ²äUÀÆ ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀiÁUÀ¯Éà E®è. E£ÀÄß ¸ÁzsÀåªÉà E®è JAzÀÄ wêÀiÁð¤¹zÀ E§âgÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀiÁUÀ®Ä ¤zsÀðj¹zÀgÀÄ. CzÀPÁÌV «ÄµÀ£ï PÁA¥ËAqï §½¬ÄzÀÝ ¥ÁQðUÉ §AzÀÄ PÀÆvÀgÀÄ. ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀÄ PÉÆlÖ GqÀÄUÉÆgÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀ¸ÁÛAvÀj¹PÉÆAqÀgÀÄ. PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV L¸ïQæÃA wAzÀÄ E§âgÀÆ «gÀÄzÀÝ ¢QÌ£ÉqÉUÉ £ÀqÉzÀgÀÄ.
    ºÁUÁzÀgÉ F PÀxÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ AiÀiÁªÀÅ¢gÀ§ºÀÄzÀÄ ? gÀ²ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĺÁ¸ï ªÀÄgÀt¹zÀgÉA§ÄzÉÃ?......?
    ¹Ã¼ÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÉ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅ MAzÉà DVgÀÄvÀÛªÉ. E£ÀÄß ¥ÁægÀA¨sÀUÀ¼ÉÆà vÀªÀiÁµÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ F ªÀÄzsÀåzÀ fêÀ£À«zÉAiÀÄ®è CzÉà £ÉÆÃr gÀ¸ÀªÀvÁÛVgÀĪÀÅzÀÄ. CzÀ£ÀÄß ¤ÃªÉà PÀxÉUÁgÀgÁV §gÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. K£ÀAwÃj?

                                       ²ªÀPÀĪÀiÁgï ªÀiÁªÀ° 

1 comment:

  1. ನಿಜ :) ಕಥೆಗೆ ಅಥವ ಕವನಕ್ಕೆ ಇಂತಹದೊಂದೇ ಅಂತ್ಯ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಿಗದಿಸಲು ಅದು Science Derivationಓ ಅಥವಾ Mathematical Formula ನೋ ಅಲ್ಲ... ಈ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನಾದರೂ ಕಥೆಗೆ ಅಥವಾ ಕವನಕ್ಕೆ ಹೋಲುವಂತೆ ಅಂಟುಹಾಕಿ ಆ ಮೂಲಕ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅದ್ಭುತವನ್ನಾಗಿಸಬಹುದು. . ಇದೇ ಒಬ್ಬ ಕವಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಿರುವ ವರ!

    ReplyDelete