Saturday, April 5, 2014

ಕಥೆಯೊಂದೆ ಅಂತ್ಯ ಹಲವು


               PÀxÉAiÉÆAzÉà CAvÀå ºÀ®ªÀÅ ......


MAzÀÄ PÀxÉUÉ MAzÉà CAvÀå«gÀ¨ÉÃPÉA§ AiÀiÁªÀ µÀgÀvÀÆÛ E®è JAzÀÄ ¤zsÀðj¸À®Ä F ªÀÄÄA¢£À PÀxÉ §gÉAiÀĨÉÃPÁ¬ÄvÀÄ.  gÀ²ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĺÁ¸ï EzÉà £ÀªÀÄä ¸ÀºÁå¢æ PÁ¯ÉÃf£À°è EAVèÃµï ¸Á»vÀå NzÀÄwÛzÀÝ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ.  ¸Á»vÀå fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¦æÃw¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? JAzÀÄ PÀ°¸ÀÄvÀÛzÉAzÀÄ £ÀA§ÄvÉÛÃ¯É ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀ£ÀÄß ¦æÃw¸ÀÄvÉÛêÉA§ ¤zsÁðgÀPÉÌ §AzÀgÀÄ. DV£ÀÄß F ªÉƨÉʯï, EAlgï£Émï, ¥sÉøï§ÄPïUÀ¼ÀÄ E®èzÀ PÁ®. PÁåA¥À¸ï£À°è, PÁåAn£ï£À°è, PÁè¸ïgÀÆAUÀ¼À°è UÀAmÉUÀlÖ¯É ºÀgÀlÄvÁÛ PÀÆgÀÄwÛzÀݪÀjUÉ, AiÀiÁªÀÅzÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÉÝêÉA§ CjªÉà EgÀÄwÛgÀ°®è.  PÁ¯ÉÃf¤AzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀzÀªÀgÉUÀÆ JµÉÆÖà PÁ® ªÀiÁvÁrPÉÆAqÀÄ £ÀqÀzÉà §A¢zÀÄÝAlÄ.  CAvÀzÉà MAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ ªÀÄzsÉå fêÀ£À ¥ÀÆwð ºÁUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ wêÀiÁð£ÀPÉÌ §AzÀgÀÄ.
             EzÁzÀ ªÉÄÃ¯É K£Á¬ÄvÀÄ ?
C) gÀ²ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĺÁ¸ï ºÉÃUÉÆà MAzÀÄ ¯ÉPÀÑgÀgï ªÀÈwÛ »rzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß M¦à¹, ¸ÀgÀ¼À «ªÁºÀªÁV, JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÆõÀPÀgÁV vÀÄA§Ä fêÀ£À £ÀqɹzÀgÀÄ. E§âgÀÆ ¸ÉÃj MAzÉgÉqÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÀgÀÄ.  ªÀÈzÀÞgÁV PÉ® ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀgÀÄ.
D) ¸ÀĺÁ¸ï E£ÀÆß GzÉÆåÃUÀ CgÀ¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, gÀ²äUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸Á¥ïÖªÉÃgï EAd¤AiÀÄgï£ÉÆA¢UÉ zÉÆqÀØ ¸ÀA§AzsÀzÀzÀ  ªÀÄzÀÄªÉ ¥Àæ¸ÁÛ¥ÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¥Àæw¨sÀn¸ÀÄvÀÛ¯Éà PÉÆ£ÉUÉ ‘Marriages are made in heaven’ PÀuÉÆà ¸ÀĺÁ¸ï; JAzÀÄ ºÉý ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ DªÀÄAvÀæt PÉÆlÄÖ MªÉÄä »AwgÀÄV £ÉÆÃr ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. C£ÀAvÀgÀ J®èªÀÇ C £À°è £ÀqÉzÀAvÉAiÉÄà £ÀqɬÄvÀÄ.
E)  gÀ²äUÉ DzÀ DQìqÉAmï MAzÀgÀ°è CªÀ¼À ªÀÄÄR PÉÆAZÀ ªÀPÀæªÁV ºÉÆÃVvÀÄÛ. DUÉ®è ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¦æÃw¹zÀAvÉAiÉÄà ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÝ ¸ÀĺÁ¸ï ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À JAJ£ï¹ AiÉÆAzÀgÀ°è PÀAmÉAmï gÉÊlgï DV ¸ÉÃjPÉÆAqÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£ÉÆßA¢UÉ vÀÄA¨Á PÉÆèøïDV ªÀÄÆªï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À fêÀ£ÀPÉÌ vÀ£Àßö£ÀÄß MUÀÄΪÀAvÉ ªÀiÁrzÀ. ªÀÄjãÁ ªÉÄÃ¯É ¥ÉæêÀiÁAPÀÄgÀªÁ¬ÄvÀÄ. gÀ²äUÉ ªÀÄvÁÛöåªÀ PÁgÀtªÀÇ ºÉüÀzÉ CªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ ¸ÀévÀB ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ£Éßà «gÉÆâü¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄjãÁ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ. D£ÀAvÀgÀ J®èªÀÇ C £À°è £ÀqÉzÀAvÉAiÉÄà £ÀqɬÄvÀÄ.
F) gÀ²ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĺÁ¸ï E§âgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÆ CªÀgÀ ¦æÃwUÉ M¦à ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆlÖgÀÄ. EªÀj§âgÀ fêÀ£ÀzÀ°è ¦æÃw AiÀÄxÉÃZÀѪÁUÉà EvÀÄÛ. DzÀgÉ ‘Romantic Poetry’ EµÀÖ ¥ÀqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀĺÁ¸ïUÀÆ Metaphysical Poetry’ AiÀÄ C©üªÀiÁ¤AiÀiÁzÀ gÀ²äUÀÆ ºÉÆAzÁtÂPÉAiÀiÁUÀ¯Éà E®è. E£ÀÄß ¸ÁzsÀåªÉà E®è JAzÀÄ wêÀiÁð¤¹zÀ E§âgÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀiÁUÀ®Ä ¤zsÀðj¹zÀgÀÄ. CzÀPÁÌV «ÄµÀ£ï PÁA¥ËAqï §½¬ÄzÀÝ ¥ÁQðUÉ §AzÀÄ PÀÆvÀgÀÄ. ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀÄ PÉÆlÖ GqÀÄUÉÆgÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀ¸ÁÛAvÀj¹PÉÆAqÀgÀÄ. PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV L¸ïQæÃA wAzÀÄ E§âgÀÆ «gÀÄzÀÝ ¢QÌ£ÉqÉUÉ £ÀqÉzÀgÀÄ.
    ºÁUÁzÀgÉ F PÀxÉAiÀÄ C¢üPÀÈvÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ AiÀiÁªÀÅ¢gÀ§ºÀÄzÀÄ ? gÀ²ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĺÁ¸ï ªÀÄgÀt¹zÀgÉA§ÄzÉÃ?......?
    ¹Ã¼ÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÉ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅ MAzÉà DVgÀÄvÀÛªÉ. E£ÀÄß ¥ÁægÀA¨sÀUÀ¼ÉÆà vÀªÀiÁµÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ F ªÀÄzsÀåzÀ fêÀ£À«zÉAiÀÄ®è CzÉà £ÉÆÃr gÀ¸ÀªÀvÁÛVgÀĪÀÅzÀÄ. CzÀ£ÀÄß ¤ÃªÉà PÀxÉUÁgÀgÁV §gÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. K£ÀAwÃj?

                                       ²ªÀPÀĪÀiÁgï ªÀiÁªÀ° 

ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಖಾಯಿಲೆ


MAzÀÄ «avÀæ SÁ¬Ä¯É
    qÁ|| ºÀµÀðPÀĪÀiÁgï ¥ÀAZÀvÁgÀzÀ°è PÀÆvÀÄ ¯ÉªÀÄ£ï dÆå¸ï PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ, CªÀgÀ ¥ÀvÀæPÀvÀð «ÄvÀæ ¥Àæ±ÁAvï PÉÆAZÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀ. JµÉÖà §Äå¹AiÀiÁVzÀÝgÀÆ ±À¤ªÁgÀ ¸ÀAeÉ MªÉÄä C°è ºÀgÀlÄvÁÛ PÀÆgÀĪÀÅzÀÄ CªÀj§âgÀ §ºÀ¼À ªÀµÀðUÀ¼À ºÀªÁå¸À.  F ¢£ÀªÀÇ CAvÀzÀÝgÀ°è MAzÀÄ, ªÉÄUÁΣï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è qÁPÀÖgï DVgÀĪÀ ºÀµÀð, vÀ£Àß ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ C£ÉÃPÀ «¸ÀäAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ±ÁAvïUÉ ºÉüÀĪÀÅzÀÄAlÄ. CªÀÅUÀ½UÉ ªÀĸÁ¯É ¨Égɹ («)gÀÆ¥ÀUÉƽ¹ ¥ÀvÀæPÀvÀð ¥Àæ±ÁAvï PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀÆ GAlÄ. D ¢£À ºÀµÀð ºÉýzÀ gÉÆÃVAiÀÄ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ vÀÄA¨Á «avÀæªÉ¤¹vÀÄÛ ¥Àæ±ÁAvïUÉ.
 *    *    *   *
    D ¨Éqï £ÀA.7gÀ PÀxÉ K£ÁAiÀÄÄÛ ºÀµÀð? ¥Àæ±ÁAvï PÉýzÀ. K£ÉÆAzÀÆ w½AiÀÄÄwÛ®è ¥Àæ±ÁAvï, CzÀPÉÌ ªÀiÁr¸ÀzÀ aQvÉìUÀ¼Éà E®è. ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè jÃwAiÀÄ ¸ÁÌöå£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß mɸïÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr¹zÁݬÄvÀÄ. DvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀ vÉÆAzÀgÉAiÀÄÆ E®è JAzÉà j¥ÉÆÃmïð §A¢ªÉ.
    ºÁUÁzÀgÉ CªÀ£À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¸ÉÆÃzÀÄ vÁ£É ?
    ºÉÃUÉ PÀ½¸ÉÆÃzÀÄ ¥Àæ±ÁAvï, D ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ ªÀiÁvÀæ vÀ£ÀVgÀĪÀ SÁ¬Ä¯É K£ÉAzÀÄ w½zÀÄPÉƼÀîzÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄ£À¹ì®è.
    ºËzÁ? C¸À°UÉ DvÀ£À ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁzÀgÀÆ K£ÀÄ?
    ¤Ã£ÀÄ EzÀjAzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀxÉ ¸ÀȶָÉÆîè C£ÉÆßÃzÁzÀgÉ ºÉýۤ ¥Àæ±ÁAvï
    RArvÁ E®è ºÀµÀð, ¦èÃ¸ï ºÉüÀÄ, Emïì EAlgɹÖAUï,
    ¨Éqï, £ÀA.7AiÀÄgÀ°ègÉÆà DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgï zÉøÁ¬Ä JAzÀÄ. GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀªÀgÀÄ. ²ªÀªÉÆUÀÎPÉÌ §AzÀÄ £É¯É¹ FZÉUÉ PÉ® ªÀµÀðUÀ¼ÁAiÀÄÄÛ CµÉÖ. CªÀgÀ F PÁ¬Ä¯É aPÀÌA¢¤AzÀ®Æ EvÀÛAvÉ. DzÀgÉ wÃgÀ G®âtªÁVgÉÆÃzÀÄ FVÃUÀ.
    £À£ÀUÉ CªÀgÀ PÁ¬Ä¯É K£ÀÄ, CzÀÄ ºÉüÀÄ ªÉÆzÀ®Ä.
    CªÀjUÉ EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è MAzÀÄ «avÀæ C£ÀĨsÀªÀªÁUÀ®Ä ±ÀÄgÀĪÁAiÀÄÛAvÉ. £ÀqÉzÁqÀĪÁUÀ CªÀgÀ JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ «gÀÄzÀÞ ¢QÌUÉ J¼ÉAiÀįÁgÀA©ü¸ÀÄvÀÛªÀAvÉ. JµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ JAzÀgÉ, MAzÀÄ  PÁ®Ä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀ ºÉÆÃUÀ®Ä CtÂAiÀiÁzÀgÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ¨ÉqïgÀÆA ©lÄÖ ºÉÆÃgÀºÉÆÃUÀzÀAvÉ J¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÀAvÉ.
    ‘What a joke! K£ÉÆà DxÉÆÃð¦rPï ¸ÀªÀĸÉå¬ÄgÀ¨ÉÃPÀÄ PÀuÉÆà ¥Àæ±ÁAvï £ÀUÀÄvÀÛ ºÉýzÀ.
    E®è ¥Àæ±ÁAvï, £Á£ÀÄ CªÀgÀ ªÀÄƼÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ J®è j¥ÉÆÃmïðUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áè§èA EzÀÝAvÉ PÁtĪÀÅzÉà E®è. C®èzÉ EzÉÆAzÉà CªÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ®è.
    ºËzÁ ªÀÄvÉÛãÀÄ vÉÆAzÀgÉAiÀÄAvÉ D ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ.?
    CªÀgÀ PÀtÄÚUÀ¼ÀÆ CµÉÖà ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄwÛ®èªÀAvÉ. MAzÀÄ PÀtÄÚ K£À£ÉÆßà £ÉÆÃqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÉ, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «gÀÄzÀÞ ¢QÌ£ÀqÉ Nr ºÉÆÃUÀÄvÀzÀAvÉ. EzÀjAzÀ CªÀgÀ PÀtÄÚ ªÀÄAeÁV ¤Ãj½AiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÀAvÉ.
    £ÉÆÃlUÀ¼ÉgÁzÀgÀÆ zÀ馅 MAzÉà C®èªÉ? JA§ ªÀiÁvÀÄ F ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¥Á°UÉ CPÀëgÀ±ÀB ¸ÀļÁîVzÉ C¯Áé? JAzÀ ¥Àæ±ÁAvï. ºËzÀÄ CµÉÖà C®è CªÀgÀ PÉÊUÀ¼ÀÆ »ÃUÉ ªÀwð¸ÀÄvÀÛªÀAvÉ PÀuÉÆÃ, CzÀQÌAvÀ «avÀæ JAzÀgÉ CªÀgÀ PÀ«UÀ¼À°è MAzÀPÉÌ ªÀÄÈzÀÄ ¸ÀAVÃvÀ ¨ÉÃPÀAvÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÀzÁ UÀzÀÝ®, PÀPÀð±À ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß §AiÀĸÀÄvÀÛzÀAvÉ
    EAxÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ gÉÆÃUÀ EzÉAiÀÄ?
    E®è ªÀiÁgÁAiÀÄ, £Á£ÀÄ JA.r. ªÀiÁqÀĪÀ°è£À AiÀiÁªÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÆ CµÉÖà KPÉ AiÀiÁgÀÆ EAxÀ MAzÀÄ  SÁ¬Ä¯É §UÉÎ £À£ÀUÉ ºÉý®è.
    D ªÀÄ£ÀĵÀå£À ºÉ¸ÀgÉãÀÄ CAzÉ?
    ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ zÉøÁ¬Ä, DvÀ ºÉüÀĪÀ ¥ÀæPÁgÀ CªÀ£À Erà zÉúÀªÉà JgÀqÀÄ ¨sÁUÀªÁV ªÀwð¸ÀÄwÛzÉ. DvÀ L¸ïQæÃA ¥Á®ðgÀ°è PÀÆvÀgÉ MAzÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì ¯ÉªÀÄ£ï dÆå¸ï ¨ÉÃPÉAzÀgÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÉƸÀA© JAzÀÄ ºÀoÀ »rAiÀÄÄvÀÛzÀAvÉ. DvÀ ¸ÀPÀÌgÉ w£Àß®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÉÊ G¦à£À qÀ©â¬ÄAzÀ MAzÀÄ ªÀÄÄ¶Ö G¥Àà£ÀÄß vÉUÉzÀÄ C£ÁªÀÄvÁÛV ¨Á¬ÄUÉ vÀÄgÀÄQ ©qÀÄvÀÛzÀAvÉ
    ªÉj ªÉj EAlgɹÖAUï MªÉÄä £À£ÀUÉ CªÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃn ªÀiÁr¹ÛÃAiÀÄ?
    Nºï! Why not? £Á¼É ¨É½UÉÎ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ©qÀÄ; ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÆ MAxÀgÁ ¸ÀªÀiÁdzÀ qÁPÀÖgÉà vÁ£É? £À«ÄäAzÁUÀzÀ PÉ®¸À ¤«ÄäAzÀ CzɵÉÆÖà DV©nÖªÉ. “Thanks for the compliment Harsha”
CªÀj§âgÀÆ C°èAzÀ ºÉÆgÀlgÀÄ.
                      *****
    ¨Éqï £ÀA.7gÀ §½ §AzÀÄ ¤AvÀ qÁ|| ºÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ±ÁAvï gÉÆÃVAiÀÄ£ÀÄß MªÉÄä £ÉÆÃrzÀgÀÄ. JzÀÄÝ PÀÆvÀ ªÀÄÄgÀĽÃzsÀgï zÉøÁ¬Ä. EªÀgÀÄ £À£Àß «ÄvÀæ ¥Àæ±ÁAvï, ¤ªÀÄä£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä §A¢zÁÝgÉ £ÀªÀĸÉÛ, K£ï ªÀiÁqÉÆÌÃAr¢ÝÃj ¤ÃªÀÅ? gÉÆÃV ¥Àæ²ß¹zÀ. £Á£ÉƧ⠥ÀvÀæPÀvÀð ¸Àgï.
    £À£Àß «µÀå K£ÀÆ §gÉAiÉÆîè vÁ£É, ¥ÀwæPÉð?
    E®è, E®è CªÀgÀÄ ¤ªÀÄä §UÉÎ ºÉaÑ£À «µÀAiÀÄ w½AiÀÄ®µÉÖà §A¢zÁÝgÉ. ºÀµÀð ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¶ PÉÆlÖgÀÄ.
    vÀªÀiÁµÉUÉ ºÁUÉ ºÉýzÉ CµÉÖà ¸Àgï, ¨ÉøÀgÁUÀ¨ÉÃr JAzÀ gÉÆÃV.
    CzÀgÀ¯ÉèãÀÄ vÀ¦à®è ©r ¸Àgï, wÃgÀ SÁ¸ÀV «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀlÖ£É ¥ÀwæPÉð §gÉzÀÄ©qÀĪÀ CzɵÉÆÖà ¥ÀvÀæPÀvÀðjzÁÝgÉ. C¢gÀ° ¤ªÀÄä §UÉÎ ºÉý ¸Àgï ¥Àæ±ÁAvï ±ÁAvÀªÁVAiÉÄà ºÉýzÀ.
    ºÉýۤ ¸Àgï. £Á£ÀÄ ªÀÄÄgÀĽÃzsÀgÀ zÉøÁ¬Ä JAzÀÄ, zsÁgÀªÁqÀzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ºÀ½îAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ªÀÄÆ®vÀB PÀÄlÄA§ £É¯É¹zÉ ¸Àgï
    ªÀÄvÉÛ ¤ÃªÉÃPÉ E°è¢ÝÃj? ¥Àæ±ÁAvï PÉýzÀ.
    HgÀÄ ©qÀ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð §AvÀÄ ¸Àgï.
    K£ÀzÀÄ? «ªÀgÀªÁV ºÉý
    £ÀªÀÄÆäj£À°è ZÀAzÀæºÁ¸À zÉøÁ¬Ä UËgÀªÁ¤évÀ ªÀÄ£ÀĵÀå. ºÁUÉAiÉÄà £ÀªÀÄÆäj£À ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥Àæw¶×vÀ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀUÀ¼À°è gÁeÁgÁªÀÄ zÉøÁ¬Ä AiÀĪÀgÀzÀÆ MAzÀÄ. DzÀgÉ F JgÀqÀÆ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀUÀ½UÉ CzÁåªÀ vÀ¯ÉªÀiÁj£À ªÉʵÀªÀÄåªÉÇà UÉÆwÛ®è ¸Àgï. §ºÀ¼À ¨Áj PÁzÁrzÁÝgÉ. gÀPÀÛ¥ÁvÀUÀ¼ÀÆ £ÀqÉ¢zÀݪÀAvÉ ¸Àgï. MAzÀÄ PÀÄlÄA§zÀ AiÀiÁgÉƧâgÀÆ ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ£ÀÄß ¸ÉÃgÀÄwÛgÀ°®éAvÉ. ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀUÉvÀ£ÀUÀ½AzÀ JgÀqÀÆ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ ºÉÊgÁuÁV ºÉÆÃVzÀݪÀÅ ¸Àgï.
    ¸Àj, CzÀPÀÆÌ ¤ªÀÄä PÁ¬Ä¯ÉUÀÆ K£ÁzÀgÀÆ ¸ÀA§AzsÀ«zÉAiÀiÁ? PÀÄvÀƺÀ®PÉÌ ¥Àæ±ÁAvï PÉýzÀ.
    CzÀ£Àß ¤ªÀÄä qÁPÉÖçà ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ ¸Àgï. gÁdgÁªÀiï zÉøÁ¬Ä CªÀgÀ ¥ÀÄwæ gÁdªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæºÁ¸À zÉøÁ¬Ä CªÀgÀ ¥ÀÄvÀæ gÁd±ÉÃRgÀ zÉøÁ¬Ä E§âgÀÆ ¦æÃw¹ ©lÖgÀAvÉ ¸Àgï. AiÀiÁªÀ PÁgÀtPÀÆÌ ªÀÄ£Éð ªÀÄzÀĪÉUÉ M¥ÀÄàªÀÅ¢®è JAzÀÄ w½zÀ ªÉÄÃ¯É D Hj¤AzÀ Nr ºÉÆÃV ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀgÀAvÉ CªÀgÀ ªÀÄUÀ£Éà £Á£ÀÄ ¸Àgï.
    C¨Áâ! ¤ªÀÄä vÀAzÉ-vÁ¬Ä FUÀ J°èzÁÝgÉ?
    ¤ÃZÀ ªÀÄA¢ ¸Ágï. ªÀÄzÉé DV ºÀvÀÄÛ ªÀµÀð vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆArzÀݪÀgÀ£ÀÄß ºÉÃUÉÆà ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆAzÉà ©lÖgÀAvÉ ¸Àgï !£Á£ÀÄ  AiÀiÁgÀzÉÆà ªÀĺÁvÀägÀ D±ÀæAiÀÄzÀ°è ¨É¼ÉzÉ.  CzÀPÁÌVAiÉÄà F HjUÉ §AzÀÄ, §zÀÄPÀÄ PÀnÖPÉƼÀÄîªÀ ºÀªÀtÂPÉAiÀÄ°èzÉÝÃ£É ¸Àgï. DzÀgÉ D JgÀqÀÄ PÀÄlÄA§UÀ¼À ºÀUÉvÀ£À, ªÉʵÀªÀÄå, CªÀiÁ£ÀĵÀvÉ, £À£Àß zÉúÀ- ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆPÀÄÌ »ÃUÉ £À£ÀߣÀÄß E¨ÁâUÀ ªÀiÁr©nÖªÉ JAzɤ߸ÀÄwÛzÉ ¸Ágï.
    qÁ|| ºÀµÀð C¸ÀqÉجÄAzÀ £ÀÄrzÀgÀÄ,‘No, never, it’s very silly to say that’, CzÀPÉÌ ¥Àæ±ÁAvï ºÀµÀð, EªÀgÀ ªÀiÁw£À°è ¸ÀvÀå EzÀÝAvÉ PÁtÄvÀÝvÉ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À zÉéõÀ £ÀªÀÄä dUÀvÀÛ£ÀÄß E£ÀÆß PÁqÀÄwÛ®éªÉãÀÄ? ºÁUÉ EzÀÆ EgÀ§ºÀÄzÀÄ. ¤ªÀÄä §½ OµÀ¢ü¬Ä®èzÀ PÁgÀtPÉÌ gÉÆÃUÀªÉà E®èªÉ£À߯Á¢ÃvÉ? J£ÀÄßvÀÛ ªÀÄÄUÀļÀßPÀÌgÀÄ.

                      *******
    ªÀÄgÀÄ¢£À ºÀµÀð D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÉÃqï £ÀA.7gÀ°è AiÀiÁgÀÆ EgÀ°®è. ºÁUÉ ¥Àæ±ÁAvï£À ºÉƸÀ PÀxÉAiÉÆAzÀÄ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è MAzÀÄ «avÀæ PÁ¬Ä¯É JA§ ºÉ¸ÀgÀ°è ¥ÀæPÀlUÉÆArvÀÄÛ.                                                                                                 ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾವಲಿ
ಕೊನೆಯ ಮನುಷ್ಯ


03-03-2014
PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå…

Qæ.±À.20,025 !!
    F PÀxÉ £ÀqÉAiÀħºÀÄzÁzÀ PÁ®ªÀiÁ£À«zÀÄ. ¸Àj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ E¥ÀàvÀÄÛ ¸Á«gÀ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ F PÀxÉ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. £ÀA§®Ä PÉÆAZÀ C¸ÁzsÀåªÉà DzÀgÀÆ EzÀÄ PÀxÉAiÉÄà ºËzÀÄ.
*    *    *    *    *
CªÀ¤UÉ ºÉ¸Àj®è. GºÀÆèA! ºÉ¸ÀjvÀÄÛ. DzÀgÉ FUÀ E®è. CzÀgÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄÆ E®è. PÁgÀtªÉãÉAzÀgÉ FUÀ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄ®Æ PÀÆqÀ AiÀiÁgÀÄ E®è. Nºï! Sorry EzÀÄ »ÃUÉ ºÉýzÀgÉ CxÀðªÁUÀĪÀ PÀxÉAiÀÄ®è. £ÉÃgÀªÁVAiÉÄà ºÉüÀ¨ÉÃPɤ߸ÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä AiÀiÁªÀ «eÁÕ¤UÀ¼ÀÆ H»¹zÀ, eÉÆåÃw¶UÀ¼ÀÆ, PÁ®eÁÕ¤UÀ¼ÀÆ vÀPÀðPÉÌ vÀAzÀÄPÉƼÀîzÀ WÀl£É £ÀqÉzÉà ºÉÆÃVzÉ. Qæ.±À.20,025gÀ°è Erà dUÀwÛ£À°è F ªÀÄ£ÀĵÀå£ÉƧâ£À£ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀÆ G½¢®è. CzÀ£ÀÄß ¨ÉÃPÁzÀgÉ ¤ÃªÀÅ ¥Àæ¼ÀAiÀÄ JAzÀÄPÉÆAqÀgÀÆ CrجĮè. CzÀÄ ºÉÃUÁ¬ÄvÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ. DzÀgÉ F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄð£À J®è ªÀÄ£ÀĵÀågÀÆ £Á±ÀªÁUÀĪÀAxÀ zÉÆqÀØ C£ÁºÀÄvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÉ. DUÀ FvÀ£ÉƧ⠪ÀiÁvÀæ §zÀÄPÀĽ¢zÁÝ£É. F zÀÄWÀðl£É £ÀqÉzÀ ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ¢£À DvÀ vÀÄA¨Á zÀÄBTvÀ£ÁVzÀÝ. DvÀ£À ºÉAqÀw, ªÀÄPÀ̼ÀÄ, C¥Àà, CªÀÄä, CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀÆ ¸ÀwÛzÁÝgÉA§ÄzÉà CªÀ£ÀÀ zÀÄBRPÉÌ §®ªÁzÀ PÁgÀtªÁVvÀÄÛ. ¢£À PÀ¼ÉzÀAvÉ DvÀ D zÀÄBRªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÉélÖ, dUÀvÉÛà ºÁUÀ®èªÉÃ? ¸ÁªÀÅ-£ÉÆêÀÅUÀ¼ÀÄ F dUÀzÀ PÁ®zÀ ¤gÀAvÀgÀvÉUÉ JAzÀÆ CrØAiÀiÁUÀ¯ÁgÀªÀÅ. DvÀ¤V£ÀÆß F ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è G½¢gÀĪÀ KPÉÊPÀ ªÀÄ£ÀĵÀå £Á£ÀÄ JA§ CjªÀÅ DVgÀ°®è. DzÀgÉ DvÀ£À ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ®Æ AiÀiÁªÀ Hj£À®Æè, AiÀiÁªÉǧ⠪ÀÄ£ÀĵÀå£ÀÆ ¹UÀzÀ PÁgÀt DvÀ MAzÀÄ ¥Áè£ÀÄ ªÀiÁrzÀ. D zÉñÀzÀ gÁdzsÁ¤AiÀÄ°ègÀĪÀ ±ÀQÛ ¸ËzsÀ (ªÉÊmï ºË¸ï JAzÀÄ PÉÆAqÀgÀÆ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.)PÉÌ ºÉÆÃV MªÉÄä «µÀAiÀÄ w½¸ÉÆÃt. C°èAiÀÄÆ AiÀiÁgÀÄ E®è¢zÀÝgÉ, ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À HgÀÄ. ¥ÀlÖt, £ÀUÀgÀUÀ¼À J®è ªÀÄ£ÉUÀ½UÀÆ £ÀÄVÎ, ºÀt, D¹Û, MqÀªÉUÀ¼À£Éß®è vÀ£ÀßzÉà ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©qÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÉÆÃt JA§ÄzÀÄ DvÀ£À D¯ÉÆÃZÀ£ÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ºÁUÀAzÀÄPÉÆAqÉà ªÉÊmï ºË¸ïUÉ ºÉÆÃzÀ. DzÀgÉ C°è MAzÀÄ £ÀgÀ¦¼ÉîAiÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀÄÆ EgÀ°®è. vÀ£ÀߣÀÄß D¼ÀĪÀªÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¸ÉÆÃtªÉAzÀÄ §AzÀgÉ CªÀgÀÆ PÀÆqÀ E®èªÀ®è JA§ÄzÀ£ÀÄß £É£É£ÀÄ M¼ÀUÉƼÀUÉà RĶUÉÆAqÀ.
*    *    *    *    *
ªÉÆzÀ®Ä vÀ£ÀÆßj¤AzÀ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁr, J®ègÀ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ £ÀÄVÎ ºÀt, MqÀªÉ, D¹Û-¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß UÀÄqÉØ ºÁPÀvÉÆqÀVzÀ. D ºÀtzÀ gÁ² zÉÆqÀØzÁzÁUÀ MAzÀÄ UÁrAiÀÄ°è CzÀ£ÀÄß ºÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÉÊmï ºË¸ïUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀÄjAiÀÄÄwÛzÀÝ. »ÃUÉ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À J®è £ÀUÀgÀ, ¥ÀlÖtUÀ¼À°è ªÀiÁr vÀAzÀ £ÀAvÀgÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ zÉñÀUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀ. DAiÀiÁ zÉñÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß, ºÀtzÉÆqÀ£É, ªÀÄÆmÉ PÀnÖPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÊmï ºË¸ïUÉ vÀAzÀÄ ºÁQPÉÆAqÀ. DUÀ dUÀwÛ£À°è G½zÀzÉÝà EªÀ£ÉƧâ£ÁzÀÝjAzÀ FvÀ¤UÉ J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À®Æè ¥ÀjtÂw EvÀÄÛ JAzÀÄ £ÀA©PÉƼÉÆît. ºÀqÀUÀÄ ZÁ®£É, «ªÀiÁ£À ZÁ®£É, ««zsÀ zÉñÀUÀ¼À UÀr, C°è£À £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ »ÃUÉà J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À®Æè FvÀ¤UÉ ¥ÀjtÂw¬ÄvÀÄÛ. D ¸ÁªÀÄxÀåð¢AzÀ¯Éà §gÉÆçâj 5 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ¯ÁªÁPÁ±ÀzÀ°è ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ J¯Áè zÉñÀUÀ¼À ºÀt, D¹Û, MqÀªÉ, ¸ÀA¥ÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß (DvÀ ºÁUÉà JAzÀÄ PÉÆArzÀÝ) ªÉÊmï ºË¸ï£À°è vÀAzÀÄ ElÄÖ PÉÆArzÀÝ. He was feeling best man under the sun. Erà dUÀvÀÛ£Éßà UÉ®ÄvÉÛãÉA§ ªÀĺÀvÁéPÁAQë zÉÆgÉ C¯ÉUÁìAqÀgÀ¤UÀÆ ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀ CªÀPÁ±À, FvÀ¤UÉ ¤gÁAiÀiÁ¸ÀªÁV §zÀV §A¢vÀÄÛ. DUÀ DvÀ£À°è F ¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£Éßà D¼ÀĪÀªÀ£ÁUÀ¨ÉÃPÉA§ D¸É ºÀÄnÖvÀÄ.
*    *    *    *    *
F D¸ÉAiÉÆqÀ£ÉAiÉÄà DvÀ¤UÉ vÁ£ÉƧ⠧°µÀ× ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀéªÁ¢ gÁµÀÖçzÀ ¥ÀæeÉAiÉÄA§ ¥ÀæeÉÕAiÀÄÆ EvÀÄÛ. ºÁUÁVAiÉÄà MAzÀÄ ¤zsÁðgÀPÉÌ §AzÀ, vÁ£ÀÄ F ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ C¢ü¥ÀwAiÀiÁUÀ®Ä ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ UÉzÀÝgÉ ªÀiÁvÀæ F dUÀwÛ£À MqÉAiÀÄ£ÁUÀĪÀÅzÀÄ E®èªÉAzÀgÉ ¨ÉÃqÀ JA§ÄzÀÄ DvÀ£À ¤zsÁðgÀªÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ §zÀÄQgÀĪÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£Éà vÁ£ÉƧâ CAzÀ ªÉÄÃ¯É £À£Àß «gÀÄzÀÞ ¸Àà¢üð¸ÀĪÀªÀgÁzÀgÀÆ ¨ÉÃPÉ®èªÉÃ? ºÁUÁV vÁ£ÀÄ C«gÉÆÃzsÀªÁV DAiÉÄÌAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ RavÀªÉAzÀÄ ¤lÄÖ¹jlÖ. DzÀgÀÆ ¸Àà¢üð¹ UÉ®ÄèªÀ ªÀÄdªÉà ¨ÉÃgÉAiÀÄzÀÝjAzÀ, DvÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÁætÂ, ¥ÀQëUÀ¼ÁzÀgÀÆ vÀ£Àß «gÀÄzÀÞ ¸Àà¢üð¸À§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É ºÉÆgÀr¹zÀ. ¥ÁætÂUÀ¼É®èªÀÇ ¸ÉÃj vÀªÀÄä gÁd£ÁzÀ ¹AºÀªÀ£ÀÄß C¨sÀåyðAiÀiÁV ¥ÀæPÀn¹zÀªÀÅ. ¤Ãw ¸ÀA»vɬÄAzÁV vÀ£Àß°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ EzÀÝgÀÆ DvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ D«ÄµÀPÉÌ CzÀ£ÀÄß §¼À¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®è. ¸Àj ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¢£À §AzÉà ©nÖvÀÄ. Erà ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ gÁd£ÁUÀ®Ä (DzsÀåPÀë£ÁUÀ®Ä) £ÀqÉzÀ F ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è J¯Áè zÉñÀUÀ½AzÀ®Æ, §ºÀÄvÉÃPÀ J¯Áè fêÀZÀgÀUÀ¼ÀÆ §AzÀÄ ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀªÀÅ. DzÀgÉ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÉAzÀÄ E¢ÝzÀÄÝ FvÀ£ÉƧ⠪ÀiÁvÀæ. ºÁUÁV DvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÉ®ÄèªÀ ¤jÃPÉëAiÉÄ ©nÖzÀÝ. ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqɸÀ¨ÉÃPÉA§ vÀ£Àß ºÀÄZÀÄÑvÀ£ÀzÀ ¤zsÁðgÀPÉÌ vÁ£Éà ±À¦¹PÉÆAqÀ. ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ ¢£À §AvÀÄ.
*    *    *    *    *
CZÀÑjAiÉÆà CZÀÑj!! D ªÀÄ£ÀĵÀå£Éà dAiÀÄUÀ½¹zÀÝ. CzÀÆ CAwAxÀ UɮĪÀ®è.  «±ÀézÁR¯ÉAiÀÄ UÉ®ªÀÅ. vÀ£Àß JzÀÄgÁ½ ¹AºÀ MAzÉà MAzÀÄ ªÀÄvÀªÀÇ ©¢ÝgÀ°®è.  F «µÀAiÀÄ w½zÁUÀ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ wÃgÀ UÉÆAzÀ®ªÁ¬ÄvÀÄ.  NªÀð ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÆ E®èzÀ PÉêÀ®, ¥Áæt ¥ÀQëUÀ¼Éà ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀ F ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ UÉzÀÝzÁÝzÀgÀÆ ºÉÃUÉÃ? JAzÀÄ w½zÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÀæªÀiÁtªÀZÀ£À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ dUÀwÛ£À J®è ¥Áæt ¥ÀQëUÀ¼À£ÀÆß PÀgɹzÀ.  vÀ£Àß ¥Àæw¸Àà¢üðAiÀiÁVzÀÝ ¹AºÀªÀ£Éßà UËgÀßgï DV £ÉëĹPÉÆAqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß Uɮī£À PÁgÀtªÀ£ÀÄß ºÉüÀĪÀAvÉ ¥Áæt ¥ÀQëUÀ¼À°è «£ÀAw¹PÉÆAqÀ.  DUÀ CUÀæ¥ÀAQÛAiÀÄ°èzÀÝ £ÀjAiÉÆAzÀÄ JzÀÄÝ MAzÀÄ ¨sÁµÀt ªÀiÁrvÀÄ. CzÀgÀ ¸ÁgÀ »ÃVvÀÄÛ:-EµÀÄÖ ªÀµÀðUÀ¼À F ¹AºÀzÀ zÀÄgÁqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀ¥ÀðPÉÌ £ÁªÀÅ PÉÆlÖ ¥sÀ°vÁA±À EzÀÄ. £ÀªÀÄUÀÆ ºÉƸÀ £ÁAiÀÄPÀ£À CUÀvÀå¬ÄzÉ C¤ß¹vÀÄ.  CzÀÆ C®èzÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ Cwà §Ä¢ÞªÀAvÀ.  C¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ ±ÀQÛAiÀÄļÀîªÀ£ÀÄ. ºÁUÁV ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß D¼À¨ÉÃPÀÄ JA§ wêÀiÁð£ÀPÉÌ £ÁªÉ®è §AzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß UÉ°è¹zÉÝêÉ.  ªÀÄ£ÀĵÀå,DUÀ° JAzÀÄ M¦àPÉÆAqÀ.  DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À PÁ® DqÀ½vÀ ZÉ£ÁßV £ÀqɬÄvÀÄ.  AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀ PÉÆgÀvÉAiÀÄÆ EgÀ°®è. ¥ÁætÂ-¥ÀQëUÀ¼ÉÆqÀ£É DvÀ C£ÉÆãÀåªÁV §zÀÄPÀvÉÆqÀVzÀ.  »ÃUÉ ¸ÁUÀÄvÀÛ ¸ÀPÁðgÀ AiÀıÀ¹é 1 ªÀµÀð ¥ÀÆgÉʹvÀÄ.  CzÀgÀ ¸ÀA¨sÀæªÀiÁZÀgÀuÉUÉAzÀÄ ªÀÄvÉÛ Erà dUÀvÉÛà ªÉÊmïºË¸ï £À §½ ¸ÉÃjvÀÄÛ.
             *   *     *   *   *    *
ªÉÊmïºË¸ï£À JzÀÄj£À zsÀéd¸ÀÛA¨sÀzÀ°è K£ÉÆà £ÉÃvÁqÀÄwÛvÀÄÛ. CzÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CzÀÄ D ªÀÄ£ÀĵÀå£À zÉúÀªÉAzÀÄ w½¬ÄvÀÄ.  CzÀgÀ §½AiÀįÉèà MAzÀÄ qÉvï £ÉÆÃmï PÀÆqÀ EvÀÄÛ.  E®è ¥Áæt ¥ÀQëUÀ¼ÀÆ PÀtÂÚÃjlÖªÀÅ, ªÀÄvÀÄÛ qÉvï £ÉÆÃmï NzÀĪÀAvÉ UËgÀßgï ¹AºÀªÀ£ÀÄß MvÁ۬ĹzÀªÀÅ.  ±ÀæzÁÞAd° ¸À°è¹zÀ ¹AºÀ qÉvï £ÉÆÃmï NzÀ®Ä ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrvÀÄ:
£À£Àß ¦æÃwAiÀÄ ¥ÀæeÉUÀ¼ÉÃ,
EzÀĪÀgÉV£À ¤ªÉÄä®ègÀ ¦ÃvÁåzÀgÀUÀ½UÉ £Á£ÀÄ agÀIÄtÂ. £À£Àß PÀÄ®, eÁw, ¥ÀAUÀqÀ AiÀiÁªÉÇAzÀgÀ ¸ÀºÁAiÀĪÀÇ E®èzÉ £À£ÀߣÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÉ°è¹zÀªÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ. Erà dUÀwÛ£À°è §zÀÄPÀĽzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå £Á£ÉƧâ£Éà DVzÀÝgÀÆ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¤ÃªÉAzÀÆ DPÀæªÀÄt ªÀiÁqÀ°®è.  D «µÀAiÀÄ £É£À¥ÁzÀgÉ £À£ÀUÉ  ¢UÀâçªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀgÉÆqÀ£É EzÁÝUÀ ¤ªÀÄä°è JµÉÆÖà ¥ÁætÂ-¥ÀQëUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ «¥ÀjÃvÀ ¨sÀAiÀÄ ºÀÄnÖ¹zÀݪÀÅ. DzÀgÉ KPÁAVAiÀiÁzÀ £À£Àßö£ÀÄß ¤ÃªÀÅ £ÀqɹPÉÆAqÀ jÃwUÉ £À£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì PÀȱÀªÁV©nÖzÉ.  ¤ªÀÄäUÀ¼À ¥Àæ¥ÀAZÀPÉÌ £Á£ÀÄ wÃgÀ ºÉƸÀ§.  £À£Àß PÁ£ÀÆ£ÀÄ, DqÀ½vÀ, ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄä fêÀ£À ±ÉÊ°UÉ ¸ÀjºÉÆAzÀĪÀAvÀªÀ®è.  ºÁUÁV £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß D¼ÀĪÀÅzÀgÀ°è AiÀiÁªÀ CxÀðªÀÇ E®è. ¥ÀæeÉUÀ¼À £Ár«ÄrvÀ w½AiÀÄĪÀªÀ ªÀiÁvÀæ CªÀgÀ£ÀÄß D¼À¨ÉÃPÉA§ÄzÉà ¸ÀªÀð¸ÀvÀå  ºÁUÁV ¤ªÀÄäzÉà ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ AiÀiÁgÁzÀgÉƧâgÀ£ÀÄß £ÁAiÀÄPÀ£ÁV Dj¹PÉƽî. EzÀÄ £À£Àß ªÀÄ£À«. ¤ªÀÄä PÉ® ¢£ÀUÀ¼À MqÉAiÀÄ£À PÉÆ£ÉAiÀÄ D¸É.  DzÀgÉ C¸À°UÉ EzÀÄ £À£Àß DvÀäºÀvÉåAiÀÄÄ £ÉÊd PÁgÀtªÀ®è.  CzÀ£ÀÆß ¤ªÀÄUÉ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ £À£Àß PÀvÀðªÀå.  ¤£Éß gÁwæ £À£ÀUÉ ªÉÆzÀ® ¨Áj «¥ÀjÃvÀ ºÀ¹ªÁ¬ÄvÀÄ.  CAzÀgÉ F dUÀwÛ£À°è £Á£ÉƧâ£Éà G½zÀ ¢£À¢AzÀ®Æ £À£ÀUÉ ºÀ¹ªÉAiÉÆà DVgÀ°®èªÉAzÀgÉ ¤ÃªÀÅ £ÀA§¨ÉÃPÀÄ.  Erà dUÀvÉÛà £À£ÀßzÁUÀ¨ÉÃPÉA§, J®è ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ, ºÀt-MqÀªÉ, D¹Û, ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß £Á£Éà D¼À¨ÉÃPÉA§ £À£Àß ªÀĺÀvÀézÀ UÀÄjAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è £À£ÀUÉ ºÀ¹ªÁVzÀÝgÀÆ §ºÀıÀB CzÀÄ UÉÆvÁÛV®è JAzɤ߸ÀÄvÉÛ.  FUÀ J®è £Á£ÀAzÀÄPÉÆAqÀAvÉ DzÀ vÀgÀĪÁAiÀÄ £À£ÀUÉ ¤£Éß gÁwæ ºÀ¹ªÁ¬ÄvÀÄ.  Erà ªÉÊmï ºË¸ï £À°è eÁ¯ÁrzÀgÀÆ MAzÀÄ PÁ¼ÀÄ CQÌAiÀiÁUÀ°Ã, £Á£ÀÄ w£ÀߧºÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÀ ¥ÀzÁxÀðªÁUÀ°Ã ¹UÀ°®è.  J°è £ÉÆÃrzÀgÀ°è ºÀtzÀ gÁ²¬ÄzÉ.  ªÀdæ-ªÉÊqÀÆAiÀÄðUÀ½ªÉ. ®PÀëUÀlÖ¯É JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ zÁR¯É ¥ÀvÀæUÀ½ªÉ. LµÁgÁ«Ä ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÆ EªÉ. DzÀgÉ £À£Àß §½ C£ÀߪÉà E®è. M§â gÉÊvÀ£ÁVzÀÝ £Á£ÀÄ EAzÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀPÉÌ CgÀ¸À£ÁVzÉÝãÉ.  DzÀgÉ C£Àß ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀ£Éßà ªÀÄgÉwzÉÝãÉ.  ºÉÆÃUÀ° CgÀ¸À£ÁzÀ £Á£ÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉý CzÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÉÆÃtªÉAzÀgÉ AiÀiÁgÀÆ E®è.  EzÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄĪÀ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ MzÀUÀĪÀ zÀÄUÀðw £ÉÆÃqÀÄ.  F J®è ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ, C¢üPÁgÀ¢AzÀ £À£Àß §zÀÄQUÉ AiÀiÁªÀ vÀȦÛAiÀÄÆ ¹UÀ¯ÁgÀzÀÄ JA§ÄzÀÄ £À£ÀUÉ ±ÀvÀ¹zÀÞªÁ¬ÄvÀÄ.  ºÁUÁV £Á£ÀÄ F wêÀiÁð£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÉ, EzÀÄ F ¨sÀÆ«Ä ªÉÄÃ¯É G½AiÀħºÀÄzÁzÀ PÉÆ£É ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ MzÀUÀ§ºÀÄzÁzÀ ¹ÜwUÀ¼À°è MAzÀÄ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÉÛãÉ.
                                   EAw ¤ªÀÄä

                                   PÉÆ£É ªÀÄ£ÀĵÀå

                                    
qÉvï £ÉÆÃmï N¢ ¥Áæt ¥Àæ¥ÀAZÀ CUÀ°zÀ vÀªÀÄä £ÁAiÀÄPÀ¤UÉ PÀA§¤ «Är¬ÄvÀÄ...
        *   *     *   *   *    *

                                                                                                ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾವಲಿ